/getmedia/e823d2a1-d34e-42f2-8a21-70977f61f5c6/Vervoerbewijzen.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Losse kaartjes & Toeslagen

 
Losse kaartjes 2e klas 1e klas
Railrunner € 2,50 € 2,50
Dagkaart Hond € 3,10 € 3,10
Dagkaart Fiets € 6,10 € 6,10
Amsterdam Travel Ticket 1 dag € 16,00  
Amsterdam Travel Ticket 2 dagen € 21,00  
Amsterdam Travel Ticket 3 dagen € 26,00  
Euregioticket € 18,50  
Groepsretour (4 pers, extra pers € 2,50 pp extra) € 55,00  
Toeslagen    
Toeslag ICE / IC direct € 2,40  
Toeslag 2-1 Keuzedagen € 6,00  
Toeslag 2-1 Weekend € 10,00  
Toeslag 2-1 Daluren € 15,00  
Toeslag 2-1 Dag € 25,00